Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser – Version: 1.2 – 01-01-2016


Priser
Tilbud er gældende i 14 dage hvis intet andet er noteret, idet der tages forbehold for underleverandørers leveringsevne. Alle priser på maskinel og programmel er baseret på dagspriser, og kan derfor ændres i forhold til bestillingstidspunktet. Alle priser på konsulentassistance og andre ydelser (klargøring, installation, konfiguration, programtilretninger m.m.) omfatter udelukkende assistance, der er specificeret i tilbuddets noter. Den medgående tid til assistance udover den specificerede, eksklusive kørsel, faktureres særskilt i henhold til de til enhver tid gældende takster for assistancens art. Alle priser på konsulentassistance og andre ydelser, der ikke er specificeret i tilbuddets noter, er udelukkende vejledende. Disse faktureres med den faktisk medgåede tid og i henhold til de til enhver tid gældende takster for assistancens art.

Garantier på maskinel og standardprogrammer:

Consista ApS yder ingen garantier eller lignende ud over producenternes garanti- og licensbetingelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at  licensbetingelserne på alle programprodukter fra Microsoft og de fleste andre programproducenter indeholder fraskrivelse af ethvert ansvar for produkternes funktionalitet og eventuelle tab i forbindelse med programfejl og disses bivirkninger. – Garantier på maskinel forestås af producenten i henhold til dennes garantibetingelser. Consista ApS’s eventuelle medvirken til fejlmelding til producenten samt eventuel afhentning, viderebringes til garantireparation hos producenten, aflevering/installation efter udført garantireparation, retablering af data m.m. faktureres som normal konsulentassistance.

Garantier på konsulentassistance og andre ydelser:

Consista ApS fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, bortset fra tilfælde, hvor det kan dokumenteres, at Consista ApS’s handlinger kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt. Da kan kunden kræve et direkte tab erstattet. Indirekte tab, herunder drifts- og avancetab samt følgeskader erstattes ikke. Kunden er ansvarlig for test af eventuelle programopsætninger og -tilretninger udført af Consista ApS eller Consista ApS samarbejdspartnere og underleverandører. Disse tests skal udføres inden programopsætninger og -tilretninger tages i brug i daglig drift. Såfremt programopsætninger og -tilretninger foretages uden for et testmiljø, sker dette under kundens ansvar.

Såfremt andet ikke tydeligt fremgår af tilbuddets noter, faktureres eventuelle fejlrettelser som normal konsulentassistance. Kunden er altid forpligtiget til at sikre data i et sådant omfang, at systemet(erne) altid kan reetableres i tilfælde af fejl. Consista ApS kan aldrig drages til ansvar for datatab.

Betaling:

Alle leverancer sker mod kontant betaling, såfremt andet ikke fremgår af tilbuddet. Efter forfaldsdato er Consista ApS berettiget til at beregne morarenter på 1,5% pr. måned samt et rentegebyr på kr. 100 pr. rentenota. Eventuel fremsendelse af betalingsrykkere tilskrives et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker.

Ejendomsretten til det fakturerede overgår først til kunden ved fuld betaling af faktura. Såfremt betaling ikke er Consista ApS i hænde på forfaldsdatoen, forbeholder Consista ApS sig ret til at tilbageholde levering af øvrige leverancer og ydelser.

Tvister:

I tilfælde af tvister kan søgsmål maksimalt andrage tilbuddets værdi for det omhandlede produkt eller ydelse. Eventuelle uoverensstemmelser søges løst ved forhandling mellem parterne.

Enhver af parterne kan dog, hvis forhandlingerne ikke fører til resultat, forlange uoverensstemmelsen afgjort ved domstolene.